Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

+359878798264 | s.strun@gmail.com

Графичен дизайн и илюстрации | Graphic design and illustrations

Graphic design and processing on archival documents in a project led by Iliya Peev, “Circular N7 of Military ministry from 9th of January 1881 about establishing Nautical school in Rousse”, published in the Jubilee paper “Vaptsarovec” in May, 2016, dedicated to the 135th anniversary of establishing Naval Academy “Nikola Vaptsarov”
Графичен дизайн и обработка на архивни документи в оригинален проект на Илия Пеев „Триптих Циркуляр по Военното министерство № 7 от 9 януари 1881 година за учредяването на Морско училище в гр. Русе”, публикуван в юбилейния вестник „Вапцаровец” през месец май 2016 година, посветен на 135-та годишнина от създаването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Графический дизайн и обработка архивных документов в проекте Илии Пеева, «Циркуляр N7 военного министерства от 9ого января 1881 года о создании Морской школы в Русе», опубликован в юбилейной газете «Вапцаровец» в мае 2016 года, посвященной 135-летию создания Военно-морской академии «Никола Вапцаров»
Graphic design – book covers
Графичен дизайн – корици на книги
Графический дизайн – обложки книг
llustrations from the monograph “Propaedeutic of maritime psychology and maritime activity”, author Iliya Peev
Из цикъл илюстрации и оформление на корицата на монографията „Пропедевтика на морската психология и морската дейност” с автор Илия Пеев
Из цикла иллюстраций в монографии „Пропедевтика морской психологии и морской деятельности”, автор профессор Илья Пеев

Illustrations for a children’s book
Илюстрации за детска книжка
Иллюстрации к детской книге
Graphic design – brochure
Графичен дизайн дипляна
Графический дизайн – листовка
Graphic design – brochure
Графичен дизайн – дипляна
Графический дизайн – листовка
Graphic design – album
Графичен дизайн – албум
Графический дизайн – альбом
Graphic design – album
Графичен дизайн – албум
Графический дизайн – альбом
Дигитална илюстрация Digital illustration
Дигитална илюстрация Digital illustration
Дигитална илюстрация Digital illustration