Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio | Страницата се актуализира | Site under construction | 0878798264 | s.strun@gmail.com

Цикъл “Спомени” | Cycle of paintings “Memories”

“Timelessness” – 2018, 60×60, canvas, oil, mixed media
“Безвремие” – 2018, 60х60, платно, маслени бои, см. техника
«Безвременье» – 2018, 60×60, холст, масло, смешанная техника
“The sky – wet, the umbrella is happy, rainbow in the pavement.” – 2018, 60×60, acrylic, canvas, mixed media
“Небето – мокро, чадърът е щастлив, дъга в паважа”- 2018, 60×60, акрилни бои, платно, смeсена техника
“Небo – мокрoе, зонтик счастлив, радуга в тротуаре” – 2018, 60×60, акриловая краска, холст, смешанная техника
Memory machine, 30×30 canvas, oil
Машина за спомени, платно 30х30, маслени бои
Машина памяти, холст 30х30, маслo
Just a memory, 2017, oil, non-standard basе, 50×50
Само спомен, 2017 година, маслени бои, нестандартна основа, 50х50
Просто воспоминание, 2017, масло, нестандартная основа, 50×50
Never again, 2017, oil, non-standard base, 50×50
Никога повече, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 50х50
Больше никогда, 2017, масло, нестандартная основа, 50х50
Quadriptych with a film, 2017, oil, canvas, 40×40
Квадриптих с фотолента, 2017, маслени бои, платно, 40х40
Квадриптих с пленкой, 2017, масло, холст, 40×40
Engagement, 2017, acrylic paint, wood, diptych 2x30x100
Годеж, 2017, акрилни бои, дърво, диптих 2х30х100
Обручение, 2017, акриловая краска, дерево, диптих 2x30x100
The old lantern, 2017, oil, canvas, 68×21
Старият фенер, 2017, маслени бои, платно, 68х21
Старый фонарь, 2017, масло, холст, 68×21
Still life with paradise apples, 2017, oil, non-standard base, 30×30
Натюрморт с райски ябълки, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 30х30
Натюрморт с хурмой, 2017, масло, нестандартная основа, 30х30
Salt cellar 2017, acrylic paints, non-standard base, 35х25
Солчничката, 2017, акрилни бои, нестандартна основа, 35х25
Солонка, 2017, акриловые краски, нестандартная основа, 35х25
Still life with flowers, 2017, oil, non-standard base, 30×30
Натюрморт с цветя, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 30х30
Натюрморт с цветами, 2017, масло, нестандартная основа, 30×30
Salvation, 2016, mixed media, canvas, 60×40
Спасение, 2016, смесена техника, платно, 60х40
Спасение, 2016, смешанная техника, холст, 60×40
Metamorphosis, 2016, mixed media, canvas, 60×40
Метаморфоза, 2016, смесена техника, платно, 60х40
Метаморфоза, 2016, смешанная техника, холст, 60×40
Synergy 2, 2015, charcoal, 50×70
Синергия 2, 2015, въглен, 50×70
Синерги́я 2, 2015, уголь, 50×70
Play with a pebble 1, 2017, oil, non-standard base, 28×20
Игра с камъче 1, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 28х20
Игра с галькой 1, 2017, масло, нестандартная основа, 28×20

Ambivalence 1, 2016, mixed media, canvas, 30×30
Амбивалентност 1, 2016, смесена техника, платно, 30х30
Амбивалентность 1, 2016, смешанная техника, холст,30×30
Ambivalence 2, 2016, mixed media, canvas, 30×30
Амбивалентност 2, 2016, смесена техника, платно, 30х30
Амбивалентность 2, 2016, смешанная техника, холст,30×30