Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio | Страницата се актуализира | Site under construction | 0878798264 | s.strun@gmail.com

Цикъл “Корени” | Cycle of paintings “Origin”

The bell tower of the church “St. Prophet Iliya” in Slaveyno, 2016, acrylic paints, wood, 120×50
Камбанарията на храм „Св. пророк Илия” в Славейно, 2016, акрилни бои, дърво, 120х50
Колокольня церкви “Святой пророк Илия” в Славейно, 2016, акриловые краски, дерево, 120х50
The Old School, now Exhibition hall and the bell tower of the church “St. Prophet Iliya” in Slaveyno, 2017, oil, canvas, 54х73
Старото училище, сега Изложбен заслон и Камбанирията на храм “Св. пророк Илия”, 2017, маслени бои, платно, 54х73
Старая школа, сейчас Выставочный заслон и Колокольня церкви “Святой пророк Илия” в Славейно, 2107, масло, холст, 54х73
The chapel “St. Dimitar” near Slaveyno, 2017, oil, non-standard base, 60х30
Параклис „Св. Димитър“ край Славейно, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 60х30
Часовня „Св. Димитър“ под Славейно, 2017, масло, нестандартная основа, 60х30
Kutela, 2017, oil, non-standard base, 60×30
Кутела, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 60х30
Кутела, 2017, масло, нестандартная основа, 60х30
Slaveyno, 2017, oil, canvas, 26×66
Славейно, 2017, маслени бои, платно, 26х66
Славейно, 2017, масло, холст, 26х66
Sea, 2017, oil, non-standard base, 61×42
Море, 2017, маслени бои, нестандартна основа, 61х42
Море, 2017, масло, нестандартнаq основа, 61х42
From our window, 2017, acrylic paints, canvas, 70×50
От нашия прозорец, 2017, акрилни бои, платно, 70х50
Из нашего окна, 2017, акриловые краски, холст, 70х50
The Evangelical Church in Plovdiv, 2017, oil, canvas, 46×55
Евангелската църква в Пловдив, 2017, маслени бои, платно, 46х55
Евангелическая церковь в Пловдиве, 2017, масло, холст, 46х55
Slaveino, 2022, acrylic paint, canvas, 40×40
Славейно, 2022, акрилни бои, платно, 40х40
Славейно, 2022, акриловая краска, холст, 40х40
Haidushki Polyani area, 2021, canvas 40×50, oil
Хайдушки поляни, 2021, платно 40х50, маслени бои
Гайдушки поляны, 2021, холст 40х50, маслo
“At peak Prespa”, 2018, oil, canvas, 50х70
“На връх Преспа”, 2018, маслени бои, платно, 50х70
“На пике Преспа”, 2018, масло, холст, 50х70
Church St. Nicholas the Thaumaturge, Варна, 2019, oil, canvas, 60х60
Православният храм „Свети Николай Чудотворец”, Варна, 2019, маслени бои, платно, 60х60
Церковь “Св. Николая Чудотворца”, Варна, 2019, масло, холст, 60х60
Church St. Nicholas the Thaumaturge, Varna, 2019, acrylic paints, 50×35
Православният храм „Свети Николай Чудотворец”, Варна, 2019, акрилни бои, 50х35
Церковь “Св. Николая Чудотворца”, Варна, 2019, акриловые краски, 50х35
The Golden Church in Veliki Preslav , 2021, acrylic paints, 50×70
Златната църква във Велики Преслав, 2021, акрилни бои, 50х70
Золотая церковь в Великом Преславе, 2021, акриловые краски, 50х70
Neighbors, 2017, acrylic paints, non-standard base, 28×20
Съседи, 2017, акрилни бои, нестандартна основа, 28х20
Соседи, 2017, акриловые краски, нестандартная основа, 28×20