Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio | Страницата се актуализира | Site under construction | 0878798264 | s.strun@gmail.com

Изложба “Родопско величие” | Exhibition ” Rhodope greatness”

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, от 21 октомври, 2021 г.

Изложбата съдържа цикъл портрети на значими за историята, културата и образованието личности от Родопите, а РИМ „Стою Шишков“ – Смолян се зае да събере в едно издание образите на тези заслужили личности с кратки исторически бележки, представящи техния живот и дейност. В експозицията са включени и творби, вдъхновени от красотата, енергията, багрите на родопската природа, музика, традиции, носии. Работите в експозицията са 34 – портрети, живописни творби, графики.

Poster and catalog cover of the exhibition – Regional Historical Museum Smolyan
Плакат и корица на каталога на изложбата, Регионален исторически музей – Смолян
Portrait of Stoyo Nedelchev Shishkov, 2021, canvas 92×73, oil
Портрет на Стою Неделчев Шишков, 2021, платно 92×73, маслени бои
Портрет Стою Недельчева Шишкова, 2021, холст 92х73, масло
Portrait of Colonel Vladimir Genov Serafimov, 2020, canvas 50×70, oil
Портрет на полковник Владимир Генов Серафимов, 2020, платно 50х70, маслени бои
Портрет полковника Владимира Генова Серафимова, 2020, холст 50х70, масло
Family portrait of Colonel Vladimir Genov Serafimov, 2020, canvas 73×54, oil
Семеен портрет на полковник Владимир Генов Серафимов, 2020, платно 73х54, маслени бои
Семейный портрет полковника Владимира Генова Серафимова, 2020, холст 73х54, масло
The Bulgarian traditional dance of the soldiers around their leader Colonel Serafimov before the battle on Kavgadzhik peak in 1912, 2020, canvas 50×70, oil paints
Войнишкото хоро около полковник Серафимов преди битката на връх Кавгаджик през 1912 година, 2020, платно 50х70, маслени бои
Болгарский традиционный танец солдат вокруг полковника Серафимова перед боем на пике Кавгаджик в 1912 году, 2020, холст 50х70, маслo
Portrait of Delyo Haidutin, 2021, canvas 50×70, oil paints
Портрет на Дельо хайдутин, 2021, платно 50х70, маслени бои
Портрет воевода Дельо, 2021, холст 50х70, масло
Portrait of Rada Kazaliyska – Poppanteleeva, 2020, canvas 54×73, oil
Портрет на Рада Казалийска – Поппантелеева, 2020, платно 54х73, маслени бои
Портрет Рады Казалийской – Поппантелеева, 2020, холст 54х73, масло
Portrait of Nikola Shishmanov, 2021, canvas 50×70, oil
Портрет на Никола Шишманов, 2021, платно 50х70, маслени бои
Портрет Николы Шишманова, 2021, холст 50х70, маслo
Portrait of Yana Shishmanova, 2021, canvas 54×73, oil
Портрет на Яна Шишманова, 2021, платно 54х73, маслени бои
Портрет Яны Шишмановой, 2021, холст 54х73, масло
Portrait of Peyu Shishmanov, 2021, canvas 50×70, oil
Портрет на Пею Шишманов, 2021, платно 50х70, маслени бои
Портрет Пею Шишманова, 2021, холст 50х70, маслo
Portrait of Hieromonk Gregory, 2020, canvas 50×70, oil
Портрет на Йеромонах Григорий, 2020, платно 50х70, маслени бои
Портрет иеромонаха Григория, 2020, холст 50х70, масло
Portrait of Captain Petko Voivoda, 2020, canvas 50×70, oil
Портрет на Капитан Петко войвода, 2020, платно 50х70, маслени бои
Портрет капитана Петко Воевода, 2020, холст 50х70, маслo
Portrait of Nikolay Vranchev Hadjitsonev, 2021, canvas 50×70, oil
Портрет на Николай Вранчев Хаджицонев, 2021, платно 50х70, маслени бои
Портрет Николая Вранчева Гаджицонева, 2021, холст 50х70, маслo
Portrait of Sevastocrator Momchil, 2021, canvas 54×73, oil on canvas
Портрет на Севастократор Момчил, 2021, платно 54х73, маслени бои
Портрет Севастократора Момчила, 2021, холст 54х73, масло
Listen to the wind, 2020, canvas 60×60, oil
Послушай вятъра, 2020, платно 60х60, маслени бои
Слушай ветер, 2020, холст 60х60, маслo
Waiting for the golden water, 2021, canvas 50×70, oil
В очакване на златната вода, 2021, платно 50х70, маслени бои
В ожидании золотой воды, 2021, холст 50х70, маслo
“Timelessness” – 2018, 60×60, canvas, oil, mixed media
“Безвремие” – 2018, 60х60, платно, маслени бои, см. техника
«Безвременье» – 2018, 60×60, холст, масло, смешанная техника
Memory machine, 30×30 canvas, oil
Машина за спомени, платно 30х30, маслени бои
Машина памяти, холст 30х30, маслo
“At peak Prespa”, 2018, oil, canvas, 50х70
“На връх Преспа”, 2018, маслени бои, платно, 50х70
“На пике Преспа”, 2018, масло, холст, 50х70
Haidushki Polyani area, 2021, canvas 40×50, oil
Хайдушки поляни, 2021, платно 40х50, маслени бои
Гайдушки поляны, 2021, холст 40х50, маслo
Portrait of a girl, 2021, canvas 46×33, oil
Портрет на момиче, 2021, платно 46х33, маслени бои
Портрет девушки, 2021, холст 46х33, маслo
In front of the altar, 2020, canvas 40×30, oil
Пред олтара, 2020, платно 40х30, маслени бои
Перед алтарем, 2020, холст 40х30, маслo
Portrait of a girl, 2021, canvas 46×33, oil
Портрет на момиче, 2021, платно 46х33, маслени бои
Портрет девушки, 2021, холст 46х33, маслo
Fragrance, 2020, canvas 40×30, oil
Ухание, 2020, платно 40х30, маслени бои
Аромат, 2020, холст 40х30, маслo
Sheets from my music notebook, 2020, paper 38×15, drypoint
Листи от моята нотна тетрадка, 2020, картон 38х15, суха игла
Листы из моей нотной тетради, 2020, картон 38х15, сухая игла
Invariability, 2020, paper 23×30, drypoint
Неизменност, 2020, хартия 23х30, суха игла
Неизменность, 2020, бумага 23х30, сухая игла
The River of Oblivion, 2020, 38×15, drypoint, paper
Реката на забравата, 2020, 38х15, суха игла, картон
Река забвения, 2020, 38х15, сухая игла, бумага