Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio

Графичен и уеб дизайн | Graphic and Web design

Graphic design and processing on archival documents in a project led by Iliya Peev, “Circular N7 of Military ministry from 9th of January 1881 about establishing Nautical school in Rousse”, published in the Jubilee paper “Vaptsarovec” in May, 2016, dedicated to the 135th anniversary of establishing Naval Academy “Nikola Vaptsarov”
Графичен дизайн и обработка на архивни документи в оригинален проект на Илия Пеев „Триптих Циркуляр по Военното министерство № 7 от 9 януари 1881 година за учредяването на Морско училище в гр. Русе”, публикуван в юбилейния вестник „Вапцаровец” през месец май 2016 година, посветен на 135-та годишнина от създаването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Графический дизайн и обработка архивных документов в проекте Илии Пеева, «Циркуляр N7 военного министерства от 9ого января 1881 года о создании Морской школы в Русе», опубликован в юбилейной газете «Вапцаровец» в мае 2016 года, посвященной 135-летию создания Военно-морской академии «Никола Вапцаров»
Graphic design – book cover
Графичен дизайн – корица на книга
Графический дизайн – книжная обложка
llustrations from the monograph “Propaedeutic of maritime psychology and maritime activity”, author Iliya Peev
Из цикъл илюстрации и оформление на корицата на монографията „Пропедевтика на морската психология и морската дейност” с автор Илия Пеев
Из цикла иллюстраций в монографии „Пропедевтика морской психологии и морской деятельности”, автор профессор Илья Пеев
Graphic design – brochure
Графичен дизайн – дипляна
Графический дизайн – листовка
Graphic design – brochure
Графичен дизайн – дипляна
Графический дизайн – листовка
Graphic design – album
Графичен дизайн – албум
Графический дизайн – альбом
Graphic design – album
Графичен дизайн – албум
Графический дизайн – альбом
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн
Web design
Уеб дизайн
Веб-дизайн