Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio | Страницата се актуализира | Site under construction | 0878798264 | s.strun@gmail.com

Графика | Graphic

Synergy, 2015, imprint, 40×55
Синергия, 2015, автоофсет, 40х55
Синерги́я, 2015, отпечаток, 40х55
The River of Oblivion, 2020, 38×15, drypoint, paper
Реката на забравата, 2020, 38х15, суха игла, картон
Река забвения, 2020, 38х15, сухая игла, бумага
Invariability, 2020, paper 23×30, drypoint
Неизменност, 2020, хартия 23х30, суха игла
Неизменность, 2020, бумага 23х30, сухая игла
Time, space, 2021, dry point, mixed media, paper, 40х40
Време, пространство, 2021, суха игла, смесена техника, картон, 40х40
Морето ми шепне нежно, омайно. Харесва ми. В черупката, то крие малка тайна. Усмихвам се. Вятърът нахлу в косите ми. Хаотично. Развълнува мислите ми. Симпатично. 2021, суха игла, смесена техника, картон, 40х40
2021, dry point, mixed media, paper, 40х40
Sheets from my music notebook, 2020, paper 38×15, drypoint
Листи от моята нотна тетрадка, 2020, картон 38х15, суха игла
Листы из моей нотной тетради, 2020, картон 38х15, сухая игла