Сияна Струнчева | Siyana Struncheva

Портфолио | Portfolio

Галерия | Gallery

Ambivalence 2, 2016, mixed media, canvas, 30×30
Амбивалентност 2, 2016, смесена техника, платно, 30х30
Амбивалентность 2, 2016, смешанная техника, холст,30×30
The Captain's Muse, 2022, acrylic paints, canvas, 60x60
The Captain’s Muse, 2022, acrylic paints, canvas, 60×60
Музата на капитана, 2022, акрилни бои, платно, 60х60
Муза капитана, 2022, акриловые краски, холст,60×60

The Music in me, 2022, acrylic paints, canvas, 60×60
Музиката в мен, 2022, акрилни бои, платно, 60х60
Музыка во мне , 2022, акриловые краски, холст,60×60
“A dream”, 2016, oil, canvas, 50х70
“Сън”, 2016, маслени бои, платно, 50х70
“Сон”, 2016, масло, холст, 50х70
“A dream 2”, 2016, oil, canvas, 50х70
“Сън 2”, 2016, маслени бои, платно, 50х70
“Сон 2”, 2016, масло, холст, 50х70
“Misty Copeland”, 2016, oil, canvas, 60х40
“Misty Copeland”, 2016, маслени бои, платно, 60х40
“Misty Copeland”, 2016, масло, холст, 60х40
“Misty Copeland”, 2016, oil, canvas, 60х40
“Misty Copeland”, 2016, маслени бои, платно, 60х40
“Misty Copeland”, 2016, масло, холст, 60х40

“Space music”, 2020, oil, canvas, 50х70
“Космическа музика”, 2020, маслени бои, платно, 50х70
“Космическая музыка”, 2020, масло, холст, 50х70


The sun is in my soul, and it is autumn again , 2021, oil paints, canvas, 60×60
В душата ми е слънцето, и пак е есен, 2021, маслени бои, платно, 60х60
Солнце в моей душе, и снова осень, 2021, масло, холст,60×60

Sisters, 2017, art installation, oil, wood, wire, 50х37х10
Сестри, 2017, инсталация, маслени бои, дърво, тел, 50х37х10
Сестры , 2017, художественная инсталляция, масло, дерево, тел, 50х37х10

Protection, 2019, art installation, stone, wire, 50х50х50
Защита, инсталация, 2019, тел, камък, 50х50х50
Защита , 2019, художественная инсталляция, камень ,тел, 50х37х10
“The sky – wet, the umbrella is happy, rainbow in the pavement.” – 2018, 60×60, acrylic, canvas, mixed media
“Небето – мокро, чадърът е щастлив, дъга в паважа”- 2018, 60×60, акрилни бои, платно, смeсена техника
“Небo – мокрoе, зонтик счастлив, радуга в тротуаре” – 2018, 60×60, акриловая краска, холст, смешанная техника

Hope, 2021, acrylic paints, canvas, 40×40
Надежда, 2021, акрилни бои, платно, 40х40
Надежда, 2022, акриловые краски, холст, 40×40

Varna Channel Cup , 2021, monotype, acrylic paints, canvas, 30х60, 20×40
Varna Channel Cup, 2021, монотипии, акрилни бои, платно, 30х60, 20х40
Varna Channel Cup, 2021, монотипия, акриловые краски, холст, 30×60, 20х40

Monotype, 2022, acrylic paints, canvas, 20×40
Mонотипии, 2022, акрилни бои, платно, 20х40
Mонотипиы , 2021, акриловые краски, холст, 20х40

Sea-blue thoughts 1 and 2, 2018, acrylic paint, mixed mediq, canvas, 30×30,
Мисли в морско синьо 1 и 2, 2018, акрилни бои, смесена техника, платно, 30х30
Морское-синие мысли 1 и 2, 2018, акриловая краска, смешанная техника, холст, 30х30
“Up there”, 2018, soft pastel, mixed media, paper, 40×60,
“Там горе”, 2018, сух пастел, картон, смесена техника, 40х60,
“Выше”, 2018, сухая пастель, смешанная техника, бумага, 40х60
Synergy 2, 2015, charcoal, 50×70
Синергия 2, 2015, въглен, 50×70
Синерги́я 2, 2015, уголь, 50×70

Love is in the air, 2022, oil paints, canvas, 30×30
Love is in the air, 2022, акрилни бои, платно, 30х30
Love is in the air, 2022, масло, холст, 30×30

Don’t look back, 2019, oil paints, canvas, 40×40
Назад не поглеждай, 2019, акрилни бои, платно, 40х40
Не оглядывайся назад , 2019, масло, холст, 40×40
Slaveino, 2022, acrylic paint, canvas, 40×40
Славейно, 2022, акрилни бои, платно, 40х40
Славейно, 2022, акриловая краска, холст, 40х40
Church St. Nicholas the Thaumaturge, Варна, 2019, oil, canvas, 60х60
Православният храм „Свети Николай Чудотворец”, Варна, 2019, маслени бои, платно, 60х60
Церковь “Св. Николая Чудотворца”, Варна, 2019, масло, холст, 60х60
The Golden Church in Veliki Preslav , 2021, acrylic paints, 50×70
Златната църква във Велики Преслав, 2021, акрилни бои, 50х70
Золотая церковь в Великом Преславе, 2021, акриловые краски, 50х70
Church St. Nicholas the Thaumaturge, Varna, 2019, acrylic paints, 50×35
Православният храм „Свети Николай Чудотворец”, Варна, 2019, акрилни бои, 50х35
Церковь “Св. Николая Чудотворца”, Варна, 2019, акриловые краски, 50х35
“Sea quadriptych”, 2019, aquarelle, paper 4xА4
“Морски квадриптих”, 2019, акварел, хартия, 4xА4
«Морской квадриптих», 2019, акварель, бумага, 4xА4
At the start, 2022, oil paints, canvas, 50×100
На старта, 2022, акрилни бои, платно, 50х100
На старте, 2022, масло, холст, 50×100
“Shabla”, 2015, acrylic paint, canvas, 50×60, plain-air
“Шабла”, 2015, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
“Шабла”, 2015, акриловая краска, холст, 50х60, пленер
“Tyulenovo”, 2016, acrylic paint, canvas, 50×60, plain-air
“Тюленово”, 2016, акрилни бои, платно, 50х60, пленер
“Тюленово”, 2016, акриловая краска, холст,50х60, пленер
Морето ми шепне нежно, омайно. Харесва ми.
В черупката, то крие малка тайна. Усмихвам се.
Вятърът нахлу в косите ми. Хаотично.
Развълнува мислите ми. Симпатично.
2021, суха игла, смесена техника, картон, 40х40
2021, dry point, mixed media, paper, 40х40
Time, space, 2021, dry point, mixed media, paper, 40х40
Време, пространство, 2021, суха игла, смесена техника, картон, 40х40